กิจกรรมอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)

วันที่ 26 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นางจิระประภา ศรีปัตตา ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรมอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ“เบิก-จ่าย ง่าย เข้าใจ ไร้ผิดพลาด Easy Check Easy Pay”

ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. กองคลัง โดยคณะกรรมการจัดการความรู้และประกันคุณภาพ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ การจัดการความรู้กองคลัง ในหัวข้อ“เบิก-จ่าย ง่าย เข้าใจ ไร้ผิดพลาด Easy Check…

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ วงษ์ละคร ครีเอทีฟรายการ “ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง” และทีมข่าวรายการวันใหม่วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“มุมมองของสื่อมวลชนในการคัดเลือกนวัตกรรมให้เป็นข่าว” เพื่อพัฒนาทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายฯ ให้มีความทันสมัยและถูกต้องในมุมมองของสื่อมวลชน และ กิจกรรมแลกเปลี่ยน…

กิจกรรรมพบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรรมพบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งการจัดกิจกรรม ฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มาแลกเปลี่ยนการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (Show & Share) ในด้านต่างๆ…

กิจกรรมเรียนรู้กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานและเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา พร้อมด้วย นางจิระประภา ศรีปัตตา ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างกันของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนความเข้าใจที่ถูกต้อง ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชน

กิจกรรมเรียนรู้กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางจิระประภา ศรีปัตตา ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรา ธรรมโรจน์…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล หัวข้อ “การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล หัวข้อ “การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ นายอารมย์ จีนน้อย (ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล) และ นางสาววิสุทธิณี อัครวงษ์ (หัวหน้างานส่งเสริมบุคลากร)…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานบริการการศึกษา ในหัวข้อ “up to date งานบริการการศึกษา @NU”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางจิระประภา ศรีปัตตา ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงานบริการการศึกษา ในหัวข้อ “up to date งานบริการการศึกษา @NU” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรถ่ายทอดความรู้…

กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและทำลายเอกสารราชการและการแลกปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและทำลายเอกสารราชการและการแลกปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ชุมชนนักปฏิบัติงานธุรการ ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 1 ท่าน…