สวัสดีคุณ,{0} สิทธิ {1} : สถาบัน : {2} กลุ่ม : {3} คณะ : {4} แก้ไข
เลือกปีการศึกษาที่ต้องการ:  2555
หน้าแรก การใช้งาน ออกจากระบบแก้ไข
หากต้องการเรียกดู Common DataSet บางรายการโปรดระบุ

  Excel Export
 ชื่อข้อมูลพื้นฐานคณะทันตแพทยศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานวิทยาลัยพลังงานทดแทนวิทยาลัยนานาชาติคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมจำนวนยืนยัน
องค์ประกอบที่ 2
1จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด3135720252020812344117121618190190
2- -ระดับอนุปริญญา0000000000000000000---
3- -ระดับปริญญาตรี11112108875---43542987979
4- -ระดับ ป.บัณฑิต--------1-----------11
5- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก1-22427802-----015-53939
6- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข----------------------
7- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน0--1-43-7---2-1511413030
8จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก1021561046200101223565757
9- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง-----------1--------11
10- -ระดับปริญญาเอก1--1147451111--114344040
11จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน000114735111101114333838
12จำนวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด----1---------------11
13จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง----1---------------11
14- -ระดับอนุปริญญา0000000000000000000000
15- -ระดับปริญญาตรี----------------------
16- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
17- -ระดับปริญญาโท----1---------------11
18- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
19- -ระดับปริญญาเอก----------------------
20จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ1--132-14---1--5-1-12020
21- -ระดับอนุปริญญา----------------------
22- -ระดับปริญญาตรี----1---1------1----33
23- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
24- -ระดับปริญญาโท1--122-13---1--4-1-11717
25- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
26- -ระดับปริญญาเอก----------------------
27จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF-13172231948122-447111315127127
28- -ระดับอนุปริญญา-0-00000000000000000--
29- -ระดับปริญญาตรี-1112-8845----3442865757
30- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
31- -ระดับปริญญาโท--2-4197-2--1-1-25254141
32- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง-----------1--------11
33- -ระดับปริญญาเอก----1164-1111---14342828
34จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานฯ ครบถ้วน-1317223-48122-447111315108108
35- -ระดับอนุปริญญา----------------------
36- -ระดับปริญญาตรี-1112-8-45----3442864949
37- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
38- -ระดับปริญญาโท--2-419--2--1-1-25253434
39- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง-----------1--------11
40- -ระดับปริญญาเอก----116--1111---14342424
41จำนวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด11111--81-----111-1-1818
42- -ระดับอนุปริญญา----------------------
43- -ระดับปริญญาตรี11111--8------111-1-1717
44- -ระดับ ป.บัณฑิต000000001-000000-00-11
45- -ระดับปริญญาโท----------------------
46- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
47- -ระดับปริญญาเอก----------------------
48จำนวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด11111--81-----111-1-1818
49- -ระดับอนุปริญญา----------------------
50- -ระดับปริญญาตรี11111--8------111-1-1717
51- -ระดับ ป.บัณฑิต--------1-----------11
52- -ระดับปริญญาโท----------------------
53- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
54- -ระดับปริญญาเอก---0------------------
55จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน3--4-182116---14-7-1336363
56- -ระดับอนุปริญญา----------------------
57- -ระดับปริญญาตรี1----10--3----4-1--122222
58- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
59- -ระดับปริญญาโท1--3-5117---1--5-1212828
60- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
61- -ระดับปริญญาเอก1--1-31-6------1----1313
62จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี)-1--7-17--8--2-43711226464
63- -ระดับอนุปริญญา----------------------
64- -ระดับปริญญาตรี-1002050050--03342202727
65- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
66- -ระดับปริญญาโท----4-7--2--1-1-25-12323
67- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง-----------0----------
68- -ระดับปริญญาเอก----1-5--1--1---14-11414
69จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้----------------------
70- -ระดับอนุปริญญา----------------------
71- -ระดับปริญญาตรี----------------------
72- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
73- -ระดับปริญญาโท----------------------
74- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
75- -ระดับปริญญาเอก----------------------
76จำนวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร2-111--81-----11--1-1717
77- -ระดับอนุปริญญา----------------------
78- -ระดับปริญญาตรี10111008--000011-01-1515
79- -ระดับ ป.บัณฑิต000000001-000000-00-11
80- -ระดับปริญญาโท10000000--000000-00-11
81- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
82- -ระดับปริญญาเอก ----------------------
83จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา5078884661,0108751,8222,5692,5502,666890102895066932,3758137443,7681,32624,56924,569
84- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา0000000000000000000000
85- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี5018883559697281,3442,2602,3249938630005066142,1877566902,9981,22520,20120,201
86- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต0000000070000000000-77
87- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท50111341244292291951,3582500380481633531632653,5223,522
88- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)5-11113731581399019325002007423531116621,1201,120
89- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)0-02163271901051,165000180411210051632,4142,414
90- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง0000000000010000000011
91- -จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 10072349803130821015103125222313836838838
92จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ58.024.047.0122.071.0153.0151.596.553.065.04.08.010.027.026.049.550.092.574.083.01,265.01,265.0
93จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 58.024.047.0122.071.0153.0151.596.553.065.04.08.010.027.026.049.550.092.574.083.01,265.01,265.0
94- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 12.0-0.03.012.011.01.01.00.02.00.00.00.03.01.00.02.01.00.00.049.049.0
95- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า14.023.035.03.09.095.542.036.012.036.00.00.02.024.08.024.536.031.045.022.0498.0498.0
96- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 32.01.012.0116.050.046.5108.559.541.027.04.08.08.00.017.025.012.060.529.061.0718.0718.0
97ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 43.40-0.0076.7269.5025.51--77.3630.58-0.0080.00--39.13--32.0073.49-51.52
98จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์49.017.027.099.032.5111.091.063.525.048.04.07.08.027.019.034.542.056.050.036.0846.5846.5
99- -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า12.0-0.03.011.011.01.01.00.02.00.00.00.03.01.00.02.01.00.00.048.048.0
100- -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า13.017.020.03.05.076.531.031.08.030.00.00.02.024.08.021.533.028.034.017.0402.0402.0
101- -จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า24.0-7.093.016.523.559.031.517.016.04.07.06.00.010.013.07.027.016.019.0396.5396.5
102จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6.07.018.018.026.024.044.526.015.013.00.00.02.00.04.011.05.029.021.026.0295.5295.5
103- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า0.0-0.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.01.0
104- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า1.06.014.00.04.016.05.05.01.06.00.00.00.00.00.02.03.03.011.01.078.078.0
105- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า5.01.04.018.021.08.039.521.014.07.00.00.02.00.04.09.02.026.010.025.0216.5216.5
106จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์2.0-2.04.012.517.015.07.013.04.00.00.00.00.02.04.03.07.03.021.0116.5116.5
107- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า0.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0--
108- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า0.0-1.00.00.03.06.00.03.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.04.018.018.0
109- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า2.0-1.04.012.514.09.07.010.04.00.00.00.00.02.03.03.07.03.017.098.598.5
110จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์1.0-0.01.00.01.01.00.00.00.00.01.00.00.01.00.00.00.50.00.06.56.5
111- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า0.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0--
112- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า0.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0--
113- -จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า1.0-0.01.00.01.01.00.00.00.00.01.00.00.01.00.00.00.50.00.06.56.5
114ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)4.92-0.002.5918.44----3.31-0.00---0.05--3.2756.63-9.26
115จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร2805892441,0345461,7522,7581,3871,17737382363264321,3374821,0652,07171416,61316,613
116- -ระดับอนุปริญญา----------------------
117- -ระดับปริญญาตรี279.00589.00199.001,024.00480.001,500.002,569.001,247.00394.00356.00---326.00395.001,274.00451.001,040.001,822.00645.0014,590.0014,590.00
118- -ระดับ ป.บัณฑิต----------------------
119- -ระดับปริญญาโท1.00-45.009.0053.00225.00144.00124.00655.0015.00-1.0019.00-32.0062.0020.0017.00210.0045.001,677.001,677.00
120- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง----------------------
121- -ระดับปริญญาเอก---1.0013.0027.0045.0016.00128.002.008.001.0017.00-5.001.0011.008.0039.0024.00346.00346.00
122จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา234.0051.0048.00288.00582.0039.00952.00422.00150.0090.0039.0039.0010.00145.0059.00107.00200.00196.00276.00129.004,056.004,056.00
123จำนวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน146.00295.00441.00354.00350.00557.00949.00972.00383.00410.000.000.000.00478.00162.00801.00150.00260.001,096.00485.008,289.008,289.00
124ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)3.843.804.300.003.79 3.573.884.18-3.80 -3.82-4.203.76-3.763.82-4.04
125ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)3.953.753.873.493.75 3.533.844.13-4.00 -3.53-4.203.40-3.513.72-3.71
126ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)3.883.753.593.533.61 3.533.684.23-3.80 -3.93-3.754.00-3.983.72-3.77
127ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5)3.913.753.653.573.63 3.603.824.12-3.80 -3.89-4.204.90-3.593.81-4.42
128จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับ สมศ1)3418683152123346581634132258---832204881121658393484,7844,784
129จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ 341858114511932455951912924900077215474841627793374,4724,472
130จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)34738114210421536737793237---3118626966945552543,1783,178
131จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ0500418261932---312839469176176
132จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา-0-112-100---000-01-66
133จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว-0--02-010---000-13-77
134จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา08802729653281---285373361715373373
135จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท-0--002200---012-0121010
136จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร010003481100000622533636
137เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)30,113.7112,420.6620,724.9037,380.1016,534.8715,420.3012,140.8114,387.7912,690.1318,001.41---24,462.2213,038.0912,368.4614,499.3513,375.4915,172.6513,576.9014,815.3915,758.73
138จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับ สมศ2 16.2)3418683152123346581634132258000832204881121658393484,7844,784
139จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับ สมศ2 16.2)2-271296670443249--21-84128612182211,0261,026
140จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับ สมศ2 16.2)1-023040190--500502114343
141จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ1746667425941531716172--023741472444180791,3501,350
142ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)-------- -------------
143ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)4.104.243.784.014.064.023.983.644.223.96--0.004.214.014.093.784.233.683.81-3.93
144จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ1-101103519141508--6018383121197451451
145ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)-------- -------------
146ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)3.86-4.094.484.264.514.304.344.443.92--4.060.004.024.184.644.914.144.64-4.30
147จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ1--2101060--1002-2111818
148ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)-------- -------------
149ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)5.00--4.033.840.003.750.004.400.00--4.620.000.004.19-4.884.774.81-4.41
150ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF  - - -- -- - - - ----
151จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด  - - -- -- - - - ----
152ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)4.134.243.824.024.114.154.013.694.383.96--4.144.214.014.113.874.393.873.89-4.02
153จำนวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย]--17121264112948--11-11015131739533533
154- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0-0-50035600000080521560307307
155- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)0-10424072500011011504126128128
156- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ0-16012241213400000605529090
157- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ--01000004--0-00-20188
158จำนวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)---0000000--0-000000--
159- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด---0000000--0-000000--
160- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ---0000000--0-000000--
161- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ---0000000--0-000000--
162- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน---0000000--0-000000--
163- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ---0000000--0-000000--
164จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)1-152316728616035--22-181004518281,1521,152
165จำนวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)---0625125---3-22-6125555
166- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ำกับค่านำหนักอื่นๆ)--0000009-001011-4111818
167- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)---002-016---0-11-0002020
168- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)---000-0 ---0-00-000--
169- -จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)---060510---2-00-2011717
170จำนวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)---000-0 ---0-00-000--
171- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด---000-0 ---0-00-000--
172- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ---000-0 ---0-00-000--
173- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ---000-0 ---0-00-000--
174- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน---000-0 ---0-00-000--
175- -จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ---000-0 ---0-00-000--
176จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)---0432237---4-34-2106262
177(สบช.)จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดในหลักสูตร0  0-00 00    0 0 00--
178(สบช.)จำนวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)0  0-00 00    0 0 00--
179(สบช.)จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี    - 0       0 - -0--
180(สบช.)จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน    - 0       0 - -0--
181จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น3.0058.00 80.00- -19.006.00140.002.008.0021.00108.007.00 211.00127.00685.00-1,475.001,475.00
182- -ระดับอนุปริญญา0.00- -- --1.00 - 0.00 0.00 -0.00--1.001.00
183- -ระดับปริญญาตรี158 65-  81102- 01084 17994564-1,1841,184
184- -ระดับ ป.บัณฑิต-- -- --1 - 0 - -0--11
185- -ระดับปริญญาโท1- 13-  7126- 18 2 2231102-223223
186- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง0- -- --1 -80 - -0--99
187- -ระดับปริญญาเอก1- 2-  41122 3 1 10219-5757
188จำนวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ2.0058.00 80.00- -141.006.00140.002.008.0021.0069.00- 183.00127.00499.00-1,336.001,336.00
189- -ระดับอนุปริญญา-- -- --1 - 0 - -0--11
190- -ระดับปริญญาตรี158 65-  1371102- 069- 16394397-1,0871,087
191- -ระดับ ป.บัณฑิต-- -- --1 - 0 - -0--11
192- -ระดับปริญญาโท1- 13-  4126- 18 - 153187-196196
193- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง-- -- --1 -80 - -0--99
194- -ระดับปริญญาเอก-- 2-  01122 3 - 5215-4242
195จำนวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.519- 2---900-0213- 2027-7373
196- -ระดับอนุปริญญา-- ------ - 0 - -0 ---
197- -ระดับปริญญาตรี40 2-  900- 03- 2026-4646
198- -ระดับ ป.บัณฑิต-- -----0 - 0 - -0 ---
199- -ระดับปริญญาโท4- 0-0 000- 18 - -01-2323
200- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง-- ------ -00 - -0 ---
201- -ระดับปริญญาเอก-- 0-0 0000 3 - -0 -33
องค์ประกอบที่ 3
202ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)3.623.974.534.39-4.323.584.234.41-4.00 -3.59-5.004.013.573.974.16-4.67
203ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)3.743.914.284.00-4.263.613.874.00-3.80 -3.57-5.003.783.643.924.16-4.67
204ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)4.443.944.344.16-4.353.913.884.00-4.40 -3.53-5.004.553.624.063.92-3.92
องค์ประกอบที่ 4
205จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์39.013.0-29.0- -96.0 -4.0 10.08.023.038.580.0 57.073.0470.5470.5
206จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย39.024.0-29.0- -96.0 -4.0 10.08.023.038.575.0 57.073.0476.5476.5
207จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร0-10- -30-- -0003 0188
208จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน676,650.0080,000.00342,350.00989,940.006,934,640.00605,322.0011,330,986.008,781,354.00697,075.003,569,860.00-824,413.001,568,900.00293,733.00246,200.001,032,275.001,024,780.008,863,250.00741,520.007,228,225.0055,831,473.0055,831,473.00
209- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.000.00--0.000.0011,330,986.008,781,354.000.000.00-824,413.001,568,900.000.000.000.00600,800.000.000.007,228,225.0030,334,678.0030,334,678.00
210- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ676,650.00-342,350.00989,940.006,934,640.00--0.00-3,569,860.00--0.00-246,200.00--8,863,250.00--21,622,890.0021,622,890.00
211- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0.0080,000.00--0.00605,322.00-0.00697,075.000.000.000.000.00293,733.000.001,032,275.00423,980.000.00741,520.000.003,873,905.003,873,905.00
212จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน1,538,857.14393,630.00599,632.009,573,696.207,176,000.001,134,089.4726,943,906.0026,658,409.492,920,000.00675,390.0017,567,094.001,205,012.676,785,800.00--5,145,491.476,447,764.006,981,456.005,134,675.0025,876,025.72152,756,929.16152,756,929.16
213- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.000.00--0.000.0026,943,906.0026,658,409.490.000.0017,567,094.001,205,012.676,785,800.000.000.000.005,420,000.000.000.0025,876,025.72110,456,247.88110,456,247.88
214- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ1,538,857.14-599,632.009,573,696.207,176,000.000.00-0.00-675,390.00--0.00----6,981,456.000.00-26,545,031.3426,545,031.34
215- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0.00393,630.00--0.001,134,089.47-0.002,920,000.000.000.000.000.000.000.005,145,491.471,027,764.000.005,134,675.000.0015,755,649.9415,755,649.94
216จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)39.019.033.0111.059.5118.5135.084.052.047.04.08.010.019.521.538.544.080.557.073.01,054.01,054.0
217- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.00.00.00.00.00.0135.084.00.00.04.08.010.00.00.00.024.00.00.073.0338.00.0
218- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ39.00.033.0111.059.50.00.00.00.047.00.00.00.00.021.50.00.080.50.00.0391.50.0
219- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0.019.00.00.00.0118.50.00.052.00.00.00.00.019.50.038.520.00.057.00.0324.50.0
220จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.01.01.0
221- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
222- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
223- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.01.00.0
224จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ19.05.014.011.011.534.516.512.51.018.00.00.00.07.54.511.06.012.017.010.0211.0211.0
225- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00.00.00.00.00.016.512.50.00.00.00.00.00.00.00.02.00.00.010.041.00.0
226- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 19.00.014.011.011.50.00.00.00.018.00.00.00.00.04.50.00.012.00.00.090.00.0
227- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.05.00.00.00.034.50.00.01.00.00.00.00.07.50.011.04.00.017.0-80.00.0
228จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
229- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
230- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
231- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
232จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)3310154965281020-327138121024152700
233- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 00-000652800-3270001000151480
234- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ30101540-0020-0003001000650
235- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์03-009-0100--01082024-570
236จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)-1--382012---2-11-1-1320
237- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี----0-20----2------150
238- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ-0-030-000-00010010050
239- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์01-008-0120-000010000220
240จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)----03-0----0-------30
241- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี----0--0----0-0------0
242- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ-0-000-0-0-000000000-0
243- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00--03-0-0-00000000030
244จำนวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)10--183525718-14-165-1-130482190
245- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-0--0-571800-16500010-81050
246- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ100-18350-0014-00010030001080
247- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์----02-0-0--0-0---4-60
248จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)00-001-0-0-00000000010
249- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00-000-0-0-000000000-0
250- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ00-000-000-000000000-0
251- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00-001-000-00000000010
252จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)0--000-0---00-0-3-0030
253- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00-000-000-000000000-0
254- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ00-000-000-000000000-0
255- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00-000-000-00000300030
256จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)00-000-000-000000000-0
257- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00-000-000-000000000-0
258- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ00-000-000-000000000-0
259- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00-000-000-000000000-0
260จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)00-000-000-000000000-0
261- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00-000-000-000000000-0
262- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ00-000-000-000000000-0
263- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00-000-000-000000000-0
264จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)0--000-0---00-0-1-0010
265- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00-000-000-000000000-0
266- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ00-000-000-000000000-0
267- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์00-000-000-00000100010
268จำนวนรวมของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์11704238111143090410612614143143
269จำนวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์00-001--00-00000100001111
270จำนวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ419313753125-1024847439595
271- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ41-21272194-0013825316565
272- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ00-1100-01-00110220099
273- -ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากำหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 0090000-00-000-0-0101010
274- -ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)00-0003230-100-0-0021111
องค์ประกอบที่ 5
275จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ2041251342839856131761212128206304304
276จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน213131317842161445341709999
277จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย100210211000111100001212
278จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย12111731611110101215326060
องค์ประกอบที่ 6
279ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕3.614.56-3.74-4.233.723.81 -3.94 -4.02-4.203.643.814.013.77--
องค์ประกอบที่ 7
280คะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   - - -- -- - - - ---4.32
281คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 3.704.284.513.993.403.25-4.29 3.48- 3.563.15-4.553.314.343.083.43-4.34
องค์ประกอบที่ 97
282ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)-3.69-2.91- -- -- - -5.00- ----
283จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์174666742594153171617200023741472444180791,3501,350
284ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)4.124.293.834.014.114.064.023.634.253.99---4.234.054.143.844.243.673.85-3.95
285จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์2-271296670443249--21-84128612182211,0261,026
286ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)3.83-4.114.314.234.504.344.394.453.86--4.11-4.044.214.644.934.174.58-4.29
287จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์1--23-4-19---5--5-2114343
288ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)5.00--4.093.67-3.78-4.39---4.71--4.22-4.854.734.82-4.34
289ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์79197294309149539701682952318--29973727771062551,1613417,3617,361
290จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด194676773612917318521780--723921872758300871,8191,819
291ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)4.154.293.874.024.134.184.053.694.393.98--4.204.234.054.163.934.403.873.92-4.05
292ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)---0.00---- ------5.005.00-----
องค์ประกอบที่ 98
293จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด399.001,072.00294.00814.00750.007,760.002,941.002,069.001,571.001,329.00---2,177.00661.002,609.001,054.00841.004,591.00766.0031,698.0031,698.00
294- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี-----657.0017.00------194.00-30.002.00-204.00-1,104.001,104.00
295- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร----------------------
296- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง-----1,115.002.003.001.00----189.00-69.002.001.00159.00-1,541.001,541.00
297- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น-----1,162.0010.00-12.00----173.00-2.00--137.00-1,496.001,496.00
298- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ----------------------
299- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า-----387.002.00--------46.00--94.00-529.00529.00
300- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน----------------------
301- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์----------------------
302- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู----------------------
303- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว----------------------
304- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม-----210.00--------------210.00210.00
305- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ283.00723.00223.00546.00501.002,792.001,774.001,584.001,164.00929.00---1,291.00561.001,731.00691.00600.003,036.00308.0018,737.0018,737.00
306- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย----2.0064.003.00----------1.00-1.0071.0071.00
307- -จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ116.00349.0071.00268.00247.001,373.001,133.00482.00394.00400.00---330.00100.00731.00359.00239.00961.00457.008,010.008,010.00
308จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่กำหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)388.00953.00260.00810.00727.006,664.002,541.001,779.001,487.001,259.00---1,746.00564.002,186.00806.00777.003,908.00656.0027,511.0027,511.00
309- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)-----557.005.00------117.00-24.002.00-147.00-852.00852.00
310- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กำหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)----------------------
311- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)---0.00-987.002.003.001.00----171.00-56.001.001.00139.00-1,361.001,361.00
312- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)-----1,026.009.00-11.00----148.00-1.00--66.00-1,261.001,261.00
313- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)----------------------
314- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กำหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)-----273.002.00--------41.00--58.00-374.00374.00
315- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่กำหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)----------------------
316- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)----------------------
317- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)----------------------
318- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)----------------------
319- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่กำหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)-----194.00--------------194.00194.00
320- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)274.00610.00189.00542.00479.002,309.001,430.001,329.001,092.00867.00---1,001.00467.001,356.00479.00540.002,579.00220.0015,763.0015,763.00
321- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่กำหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)----2.0061.002.00----------1.00-1.0067.0067.00
322- -จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)114.00343.0071.00268.00246.001,257.001,091.00447.00383.00392.00---309.0097.00708.00324.00235.00919.00435.007,639.007,639.00
องค์ประกอบที่ 99
323จำนวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย-------- ------- -- --
324จำนวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย-------- ------- -- --
325จำนวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด-------- ------- -- --